MILJÖPOLICY

Ramneskogs Recycling är verksamt med hantering och transport av metallråvaror, järn/rostfritt skrot samt övrig avfallshantering. Vi ska genom vårt stora branschkunnande, omfattande kontaktnät och resurseffektivitet, erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga tjänster.

I all vår verksamhet ska vi väga in miljöhänsyn och förebygga miljöförorening. Samhällets lagar och krav som berör och kan relateras till verksamhetens miljöaspekter är miniminivå i Ramneskogs Recyclings miljöarbete. Företagets ledning åtager sig att ständigt förbättra verksamhetens miljöarbete och vid dess årliga genomgång ska en översyn av miljöaspekterna och miljöledningssystemet göras. Ramneskogs Recyclings miljöpolicy utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål.

I alla medarbetares kontinuerliga strävan att förbättra miljöarbetet och minska de negativa miljöeffekterna prioriterar vi följande punkter:

  • Effektiv resursanvändning är ett miljökrav som också motsvarar våra kunders önskemål på en kostnadseffektiv leverantör.
  • Ställa miljökrav vid upphandling av varor, tjänster och transporter som är effektiva ur såväl miljö- som resurssynpunkt.
  • Vi skall ta tillvara personalens engagemang, intresse och kunskaper inom miljöområdet. Vi skall ständigt utveckla vårt miljökunnande inom organisationen genom utbildning av personalen. Miljöpolicyn är känd av all personer som arbetar för oss och tillgänglig för allmänheten.
  • Ansvarsfördelningen inom Ramneskogs Recycling är klart definierad och känd. Alla anställda ansvarar för miljön i det dagliga arbetet och följer givna instruktioner och rutiner. Alla avvikelser som kan medföra risk för miljön rapporteras till ledningen.

För att kunna bedriva ett offensivt och långsiktigt miljöarbete fordras en god lönsamhet. Därmed skapas resurser för utveckling och investeringar.

Malmö 2015-01-26

Ramneskogs Recycling


Peter Fridh, VD